Besöksadress: Kungsgatan 62 | 018-56 12 00 |info@ordvet.se

FAQ

Vanliga frågor.

Policy om integritet och personuppgifter

 1. Allmänt
  Denna policy om integritet och personuppgifter beskriver hur Ord & Vetande i Uppsala AB, org.nr 556733-4155, Box 1515, 751 45 Uppsala, e-post info@ordvet.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Denna policy gäller fr.o.m. 2018-05-25.

 

 • Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då vi tillhandahåller tjänster i vår verksamhet och övrig kontakt mellan dig och oss, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs vid utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post och post.
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR).

 

 1. Personuppgiftsansvarig
  Ord & Vetande i Uppsala AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?
 • För att du ska kunna köpa våra tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå köpeavtal med oss och för att vi ska kunna leverera dina tjänster.
 • Om du har avtal med oss samlar vi in personuppgifter om dig som du lämnar vid avtalets tecknande. Vi samlar också in uppgifter om din inköpshistorik under tiden du har avtal med oss. Vi behandlar även uppgifter som du ger oss i vårt arbete tillsammans.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kundnummer
 • Organisationsnummer
 • Order/fakturanummer
 • Köpta tjänster
 • Korrespondens
 • Betalningsuppgifter

 

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende våra tjänster
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Möjliggöra kommunikation via telefon, post och e-post
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.
 1. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  Ord & Vetande i Uppsala baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.
 • Avtal
  Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att betalning och leverans av tjänsterna du köper av oss ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.
 • Samtycke
  I den mån vi behöver behandla andra personuppgifter än de som krävs för att fullgöra de avtal som du har med oss kommer vi alltid att be om samtycke.
 • Intresseavvägning
  En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig om våra tjänster. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • Rättslig förpliktelse
  I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
 • Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
 • Vi sparar uppgifter om de som har avtal med oss så länge de verkligen har något avtal med Ord & Vetande i Uppsala AB.

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Ord & Vetande i Uppsala AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av bokförings- och banktjänster eller till underleverantörer.
 • Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ord & Vetande I Uppsala AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

 

 1. Dina rättigheter
 • Ord & Vetande AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

 

 1. Kontaktinformation

Ord & Vetande i Uppsala AB
Box 1515 28
751 45 Uppsala
info@ordvet.se

 

Jo, det kanske den gör. Men klarspråk handlar inte om att förenkla innehållet. Det handlar om att förenkla språket. Det går utmärkt att beskriva komplicerade koncept med ett språk som inte är komplicerat. Det finns spjutspetsforskare som kan förklara det de håller på med så i stort sett vem som helst kan förstå, utan att det blir trivialiserat. Samma sak gäller med alla kunskapsområden. Några är duktiga på detta och de har förmodligen målmedvetet övat på att berätta om komplicerade saker. Men precis som när det gäller allt annat så tycker de flesta som inte övat att det är svårt. Där kommer vi in. Vi har både utbildning och lång erfarenhet på just detta. Tillsammans med dig eller era experter kan vi göra även nobelprisforskning begriplig för skolbarn utan att det innehållsliga djupet går förlorat.

Får och får. Även om vi förutsätter att vi bara pratar om språk i yrkesmässiga sammanhang (för privat får man göra som man vill), så är det allt överskuggande syftet med språket och kommunikationen att den ska vara effektiv och ändamålsenlig. Ofta är det effektivt att hålla sig till vissa regler. Men det är ingen regel som finns för sin egen skull. Blir en text effektivare av att man bryter mot en regel eller gör ett stilbrott så var det givetvis rätt att göra så. Textens effektivitet trumfar alltid regler och konventioner.

Men – och det är ett viktigt men – den som skriver måste vara medveten om vad regelbrottet faktiskt får för effekt. Så att bryta mot en regel, eller börja en mening med ”och”, leder för det mesta till att läsaren stör sig på texten, vilket gör informationsöverföringen mindre effektiv. Så bryt mot vilken (språklig) regel du vill, men bara om du har järnkoll på vad du gör.

Det finns ingen regel som säger att man inte får börja meningar med ”och” eller ”men”. Men meningarna måste vara fullständiga meningar för att de ska vara språkriktiga. Däremot kan det vara svårt för läsaren att läsa meningar som börjar med ”och”, eftersom punkten som avslutade förra meningen och ”och” som börjar nästa fyller helt olika funktioner. Punkten drar isär och ”och” binder ihop. Men det är ofta mycket effektivt att börja meningar med ”men”, eftersom ”men” förstärker och förtydligar punkten som förra meningen slutade med.

”Regeln” att inte börja meningar med ”och” eller ”men” kommer förmodligen från grundskolan. Där är det ofta en bra tumregel för att barnen inte ska sätta punkt i tid och otid och på så sätt skriva ofullständiga meningar. Ett exempel kan vara: ”Ute var det varmt. Och soligt.” Ett annat kan vara: ”Ute var det varmt. Men blåsigt.” På den språkliga nivån är tumregeln ett bra verktyg för att undvika den typen av fel. Tumregeln gör heller inte att det blir fel någon gång. Men för den som är en bra skribent och har bra språkkänsla finns det tillfällen när tumregeln blir ett hinder.

En textdiskussion är som ett seminarium med 6–9 deltagare där de diskuterar varandras texter utifrån klarspråkskriterier under handledning av en ordvetare. Det betyder att mycket av diskussionerna sker mellan deltagarna, som är kollegor med varandra och i större eller mindre utsträckning delar frågeställningar, funderingar och utmaningar. Det gör att diskussionerna alltid handlar om något som deltagarna tycker är relevant, och de flesta tycker att det är lättare att ta till sig återkoppling från kollegor än från någon utomstående. Men det är också väldigt viktigt att deltagarna har tillgång till en klarspråkskunnig diskussionsledare. Att lära sig skriva klarspråk innebär en synvända för många, ett byte av perspektiv. Därför kan diskussioner mellan bara deltagare bli begränsade till sådant de kan, när en viktig del av diskussionerna är att diskutera sådant de håller på att lära sig. Så en viktig uppgift för diskussionsledaren är att fånga upp både bra saker deltagare har gjort och förbättringsområden som deltagarna själva inte ser. Textdiskussioner blir därför det bästa av två världar – att få återkoppling från kollegor och att få återkoppling från en pedagog med lång erfarenhet av klarspråk.

Det finns flera skäl till varför det kan vara en bra idé att anlita en språkkonsult när du har information att förmedla. Ett stort skäl är att det generellt blir bättre att anlita en expert. Det gäller allt från husbyggande till sjukdomar och ekonomi – och språk. Det är ofta inte lika uppenbart när det gäller språk. Alla kan skriva. Men det är ett expertområde som många andra. Därför kan man säga att det är lite orättvist att personer som är experter inom sitt område förväntas kunna skriva effektivt också, trots att de inte har någon formell utbildning. Så precis som att man överlåter formgivning på proffsformgivare för att det helt enkelt blir bättre och mer ändamålsenligt så finns det också tydliga vinster med att överlåta utformningen av texten på någon som är proffs på språk och målgruppsanpassning.

Ofta går det att göra rena kostnadskalkyler för att få en uppfattning om vinsten. Information som är krångligt formulerad, inte innehåller rätt information eller informationen i rätt ordning ger ofta upphov till frågor, missförstånd och irritation, vilket i sin tur skapar merarbete. I många fall är en insats från en språkkonsult en billig investering för att undvika oönskade merkostnader.

Det språk en organisation visar upp kommer också ofrånkomligen att påverka bilden av organisationen och organisationens trovärdighet. Det kan vara svårare att sätta ett bestämt värde på, men varumärket kan vara det värdefullaste av allt. Även här kan det vara en i sammanhanget billig investering att med språket ge ett professionellt intryck som är rätt för de man vänder sig till.

Utbildningen blir mycket effektivare om deltagarna får arbeta med egna texter. Då kan till exempel både kursledare och andra deltagare berätta hur de upplever texten – vad som är bra, och vad som kan bli bättre. Denna återkoppling är ovärderlig eftersom den visar hur texten fungerar i läsarens huvud och därför inte går att säga emot. Vår erfarenhet från mer än 20 års skrivutbildning är att detta moment också är avgörande för om skribenten väljer att förändra skrivandet eller inte. Det är först när skribenten jobbar med att förbättra sin egen text som utbildningen fastnar.

Textdiskussionerna leder också till att skribenterna får med sig verktyg som de kan använda i sitt fortsatta arbete. Den typ av återkoppling de får på kursen och den metod vi använder för återkoppling kan de använda när de ger eller ber om återkoppling på texter under hela sin skribentkarriär. Metoden kallas för bra-pedagogiken och går i korthet ut på att förmedla bra saker i texten, förmedla förbättringsförslag, och att det är förbjudet att försvara sig mot återkoppling.

En innehållsrik rubrik innehåller ett påstående eller någon annan formulering som avslöjar något om vad du vill säga med texten som följer efter rubriken. Ett exempel är rubriken: ”Mycket idrott och lite hälsa – Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen av idrott och hälsa”. Formuleringen ”Mycket idrott och lite hälsa” avslöjar budskapet och därför är rubriken innehållsrik. Jämför med om rubriken enbart hade varit ”Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen av idrott och hälsa”. Då avslöjar rubriken inget av budskapet och är heller inte innehållsrik.

Ett effektivt språk spar pengar genom att undvika missförstånd och genom att minska lästiden. Effektiva texter leder exempelvis till färre frågor från läsare som annars skulle ha kontaktat skribenten för att få texten förklarad. Ett slagkraftigt exempel är en gammal text från Försäkringskassan som skickades ut till Sveriges pensionärer för drygt tio år sedan. Brevet skulle informera om resultatet av att myndigheten hade räknat om pensionerna, men det framgick inte tydligt nog vad skillnaden från den tidigare pensionen var. Detta enda brev orsakade merarbete för mer än tio miljoner kronor, enligt Försäkringskassans egna beräkningar, eftersom så många av läsarna hörde av sig för att få innehållet förklarat för sig.

Pensionsbrevet är ett extremt exempel eftersom det har så många läsare. Men alla texter som har läsare kan spara pengar i den organisation som läsarna tillhör. Om till exempel ett rapportutkast ska läsas av tio personer på en myndighet och ett effektivare språk kan minska lästiden för varje läsare med fyra timmar så har organisationen sparat en arbetsvecka bara på den genomläsningen. Den veckan kan organisationen använda till något vettigare än till att läsa ineffektiv text.

Om du avslöjar budskapet tidigt ökar du chansen att fler tar till sig budskapet. Då kan alla som till exempel slutar läsa texten efter huvudrubriken och inledningen ändå förstå vad du vill säga. Den som tröttnar på din muntliga presentation eller måste gå tidigt kan också minnas vad du lärt hen. Det är alltså ett sätt att öka både skriftliga och muntliga presentationers effektivitet.

Det korta enkla svaret är ”Ja, det kan du”. Det går bra att berätta det viktigaste först, både i tal och i text.

Vi får ofta frågan om man inte måste förklara bakgrunden först och gå igenom vad som ligger till grund för ett resultat eller en slutsats innan man berättar vad man har kommit fram till. Men det behövs inte. Det är effektivare att först berätta vad du har kommit fram till, till exempel vilket beslut som en myndighet har fattat, för att sedan förklara hur du har kommit fram till det. Då undviker du missförstånd och läsaren får snabbare reda på det viktigaste du har att säga. Detsamma gäller när du berättar om till exempel forskningsresultat. Berätta först vad du har kommit fram till och vad det får för konsekvenser. Förklara sedan hur du har kommit fram till din slutsats – om resultat, metoder och teoretisk bakgrund.