Policy om integritet och personuppgifter

 1. Allmänt
  Denna policy om integritet och personuppgifter beskriver hur Ord & Vetande i Uppsala AB, org.nr 556733-4155, Box 1515, 751 45 Uppsala, e-post info@ordvet.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Denna policy gäller fr.o.m. 2018-05-25.

 

 • Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då vi tillhandahåller tjänster i vår verksamhet och övrig kontakt mellan dig och oss, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs vid utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post och post.
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR).

 

 1. Personuppgiftsansvarig
  Ord & Vetande i Uppsala AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?
 • För att du ska kunna köpa våra tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå köpeavtal med oss och för att vi ska kunna leverera dina tjänster.
 • Om du har avtal med oss samlar vi in personuppgifter om dig som du lämnar vid avtalets tecknande. Vi samlar också in uppgifter om din inköpshistorik under tiden du har avtal med oss. Vi behandlar även uppgifter som du ger oss i vårt arbete tillsammans.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kundnummer
 • Organisationsnummer
 • Order/fakturanummer
 • Köpta tjänster
 • Korrespondens
 • Betalningsuppgifter

 

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende våra tjänster
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Möjliggöra kommunikation via telefon, post och e-post
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.
 1. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  Ord & Vetande i Uppsala baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.
 • Avtal
  Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att betalning och leverans av tjänsterna du köper av oss ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.
 • Samtycke
  I den mån vi behöver behandla andra personuppgifter än de som krävs för att fullgöra de avtal som du har med oss kommer vi alltid att be om samtycke.
 • Intresseavvägning
  En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig om våra tjänster. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • Rättslig förpliktelse
  I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
 • Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
 • Vi sparar uppgifter om de som har avtal med oss så länge de verkligen har något avtal med Ord & Vetande i Uppsala AB.

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Ord & Vetande i Uppsala AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av bokförings- och banktjänster eller till underleverantörer.
 • Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ord & Vetande I Uppsala AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

 

 1. Dina rättigheter
 • Ord & Vetande AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

 

 1. Kontaktinformation

Ord & Vetande i Uppsala AB
Box 1515 28
751 45 Uppsala
info@ordvet.se